حگردش - ریل گردش ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حگردش
نماد 30 رقمی ریل گردش ایرانیان
کد 5 رقمی نماد RGIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7RGIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ریل گردش ایرانیان
نام لاتین شرکت Rail Gardesh Iran
کد 4 رقمی شرکت RGIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7RGIP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن