راه مبین06 - مرابحه راه سازی مبین060216

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی راه مبین06
نماد 30 رقمی مرابحه راه سازی مبین060216
کد 5 رقمی نماد RM011
کد 12 رقمی نماد IRB3RM010621
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه راه سازی مبین060216
نام لاتین شرکت RahMobinMRB270506
کد 4 رقمی شرکت RM01
کد 12 رقمی شرکت IRB3RM010621
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه