واحصا - احیاء صنایع خراسان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی واحصا
نماد 30 رقمی احیاء صنایع خراسان
کد 5 رقمی نماد VHSP1
کد 12 رقمی نماد IRO7VHSP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت احیاء صنایع خراسان
نام لاتین شرکت Ehya Sanaye Co.
کد 4 رقمی شرکت VHSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7VHSP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی