تملی807 - تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تملی807
نماد 30 رقمی تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98
کد 5 رقمی نماد TM211
کد 12 رقمی نماد IRO6MELZ9871
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98
نام لاتین شرکت Melli Mortgage1910
کد 4 رقمی شرکت MELZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MELZ9879
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن