تملی702 - تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تملی702
نماد 30 رقمی تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97
کد 5 رقمی نماد TM041
کد 12 رقمی نماد IRO6MELZ9721
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97
نام لاتین شرکت Melli Mortgage1805
کد 4 رقمی شرکت MELZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MELZ9721
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن