فسرب - ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فسرب
نماد 30 رقمی ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد SORB1
کد 12 رقمی نماد IRO1SORB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
نام لاتین شرکت N. I. L. Z.
کد 4 رقمی شرکت SORB
کد 12 رقمی شرکت IRO1SORB0000
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن