زفکا - کشت و دامداری فکا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زفکا
نماد 30 رقمی کشت و دامداری فکا
کد 5 رقمی نماد FAAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FAAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و دامداری فکا
نام لاتین شرکت FKA AGRI&Husb
کد 4 رقمی شرکت FAAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FAAZ0000
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته