فن آوا - گروه فن آوا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فن آوا
نماد 30 رقمی گروه فن آوا
کد 5 رقمی نماد FANP1
کد 12 رقمی نماد IRO7FANP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه فن آوا
نام لاتین شرکت FanAva Co.
کد 4 رقمی شرکت FANP
کد 12 رقمی شرکت IRO7FANP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه سایر فعالیت های رایانه ای