اراد143 - مرابحه عام دولت143-ش.خ041009

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد143
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت143-ش.خ041009
کد 5 رقمی نماد O0451
کد 12 رقمی نماد IRB4O04504A1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت143-ش.خ041009
نام لاتین شرکت SOV.GMR143SP251230
کد 4 رقمی شرکت O045
کد 12 رقمی شرکت IRB4O04504A6
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت