فاخر - صندوق س.ثروت افزون فاخر-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فاخر
نماد 30 رقمی صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
کد 5 رقمی نماد FARF1
کد 12 رقمی نماد IRT3FARF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
نام لاتین شرکت Fakher ETF
کد 4 رقمی شرکت FARF
کد 12 رقمی شرکت IRT3FARF0004
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت