شلرد - کود شیمیایی اوره لردگان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شلرد
نماد 30 رقمی کود شیمیایی اوره لردگان
کد 5 رقمی نماد SHLP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SHLP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
نام لاتین شرکت Lordegan Petr.
کد 4 رقمی شرکت SHLP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SHLP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن