ولیز - لیزینگ ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولیز
نماد 30 رقمی لیزینگ ایران
کد 5 رقمی نماد LZIN1
کد 12 رقمی نماد IRO7LZIN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ ایران
نام لاتین شرکت Leasing Iran
کد 4 رقمی شرکت LZIN
کد 12 رقمی شرکت IRO7LZIN0005
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی