نوآفرین06 - اجاره ریل پردازنوآفرین14061210

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نوآفرین06
نماد 30 رقمی اجاره ریل پردازنوآفرین14061210
کد 5 رقمی نماد RN021
کد 12 رقمی نماد IRB3RN0206C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره ریل پردازنوآفرین14061210
نام لاتین شرکت ReylNoa.IJR280229
کد 4 رقمی شرکت RN02
کد 12 رقمی شرکت IRB3RN0206C3
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره