گنجین - صندوق س. گنجینه یکم آوید-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گنجین
نماد 30 رقمی صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
کد 5 رقمی نماد GJAF1
کد 12 رقمی نماد IRT3GJAF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
نام لاتین شرکت GanjinehAvid1 ETF
کد 4 رقمی شرکت GJAF
کد 12 رقمی شرکت IRT3GJAF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت