صعبید602 - صکوک مرابحه دعبید602-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صعبید602
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه دعبید602-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE621
کد 12 رقمی نماد IRB6AE620621
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه دعبید602-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk M DABID
کد 4 رقمی شرکت AE62
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE620623
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی