امین - تامین سرمایه امین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی امین
نماد 30 رقمی تامین سرمایه امین
کد 5 رقمی نماد TSAN1
کد 12 رقمی نماد IRO1TSAN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه امین
نام لاتین شرکت Amin Investment
کد 4 رقمی شرکت TSAN
کد 12 رقمی شرکت IRO1TSAN0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی