ضدی1100 - اختیارخ دی-800-14021118

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضدی1100
نماد 30 رقمی اختیارخ دی-800-14021118
کد 5 رقمی نماد 238D1
کد 12 رقمی نماد IROABDYZ2381
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ دی-800-14021118
نام لاتین شرکت BDYZ-O-14021118
کد 4 رقمی شرکت BDYZ
کد 12 رقمی شرکت IROABDYZ2386
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی