تماوند - تامین سرمایه دماوند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تماوند
نماد 30 رقمی تامین سرمایه دماوند
کد 5 رقمی نماد DIBZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3DIBZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه دماوند
نام لاتین شرکت Damavand Inv. Bank
کد 4 رقمی شرکت DIBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DIBZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی