بهیر - س. توسعه تجارت هیرمند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بهیر
نماد 30 رقمی س. توسعه تجارت هیرمند
کد 5 رقمی نماد HIRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7HIRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. توسعه تجارت هیرمند
نام لاتین شرکت Hirmand Investment
کد 4 رقمی شرکت HIRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7HIRP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی