فلات - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فلات
نماد 30 رقمی گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
کد 5 رقمی نماد FLTP1
کد 12 رقمی نماد IRO7FLTP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
نام لاتین شرکت Iranian Falat
کد 4 رقمی شرکت FLTP
کد 12 رقمی شرکت IRO7FLTP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی