سقاین - سیمان‌ قائن‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سقاین
نماد 30 رقمی سیمان‌ قائن‌
کد 5 رقمی نماد SGEN1
کد 12 رقمی نماد IRO1SGEN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ قائن‌
نام لاتین شرکت Qayen Cement
کد 4 رقمی شرکت SGEN
کد 12 رقمی شرکت IRO1SGEN0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ