مکران05 - مرابحه نیروی آب مکران 14051224

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مکران05
نماد 30 رقمی مرابحه نیروی آب مکران 14051224
کد 5 رقمی نماد MN011
کد 12 رقمی نماد IRB3MN0105C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه نیروی آب مکران 14051224
نام لاتین شرکت Makran MRB270315
کد 4 رقمی شرکت MN01
کد 12 رقمی شرکت IRB3MN0105C8
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه