وبرق - س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وبرق
نماد 30 رقمی س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
کد 5 رقمی نماد SEIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SEIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
نام لاتین شرکت S.Electric.IND
کد 4 رقمی شرکت SEIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SEIP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی