ولکار - لیزینگ کارآفرین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولکار
نماد 30 رقمی لیزینگ کارآفرین
کد 5 رقمی نماد LKAR1
کد 12 رقمی نماد IRO1LKAR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ کارآفرین
نام لاتین شرکت Kar Af. Leasing
کد 4 رقمی شرکت LKAR
کد 12 رقمی شرکت IRO1LKAR0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی