پدیده05 - مرابحه پلاستیک پدیده 14050629

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پدیده05
نماد 30 رقمی مرابحه پلاستیک پدیده 14050629
کد 5 رقمی نماد PP1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3PP010561
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه پلاستیک پدیده 14050629
نام لاتین شرکت PadideMRB260920
کد 4 رقمی شرکت PP01
کد 12 رقمی شرکت IRB3PP010562
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه