ونیرو - سرمایه‌گذاری‌نیرو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ونیرو
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌نیرو
کد 5 رقمی نماد SNRO1
کد 12 رقمی نماد IRO1SNRO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌نیرو
نام لاتین شرکت Nirou Inv.
کد 4 رقمی شرکت SNRO
کد 12 رقمی شرکت IRO1SNRO0006
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق