دشیری - شیرین دارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دشیری
نماد 30 رقمی شیرین دارو
کد 5 رقمی نماد DSHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7DSHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیرین دارو
نام لاتین شرکت Shirin Daru
کد 4 رقمی شرکت DSHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7DSHP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی