سامان07 - اجاره توسعه س. سامان14070524

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سامان07
نماد 30 رقمی اجاره توسعه س. سامان14070524
کد 5 رقمی نماد SJ021
کد 12 رقمی نماد IRB3SJ020751
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره توسعه س. سامان14070524
نام لاتین شرکت SamanIJR280814
کد 4 رقمی شرکت SJ02
کد 12 رقمی شرکت IRB3SJ020756
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره