کقزوی - شیشه‌ قزوین‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کقزوی
نماد 30 رقمی شیشه‌ قزوین‌
کد 5 رقمی نماد SHQP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SHQP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیشه‌ قزوین‌
نام لاتین شرکت Qazvin Glass
کد 4 رقمی شرکت SHQP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SHQP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه