حبندر - دریایی و کشتیرانی خط دریابندر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حبندر
نماد 30 رقمی دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
کد 5 رقمی نماد BNDP1
کد 12 رقمی نماد IRO7BNDP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
نام لاتین شرکت Darya bandar Co
کد 4 رقمی شرکت BNDP
کد 12 رقمی شرکت IRO7BNDP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه خدمات حمل و نقل دریایی