وکبهمن - مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وکبهمن
نماد 30 رقمی مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
کد 5 رقمی نماد KBIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KBIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
نام لاتین شرکت KBahman Inv. Mng.
کد 4 رقمی شرکت KBIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KBIZ0004
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی