مداران - داده‌پردازی‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مداران
نماد 30 رقمی داده‌پردازی‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد DADE1
کد 12 رقمی نماد IRO1DADE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داده‌پردازی‌ایران‌
نام لاتین شرکت DPI
کد 4 رقمی شرکت DADE
کد 12 رقمی شرکت IRO1DADE0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه سایر فعالیت های رایانه ای