فباهنر - مس‌ شهیدباهنر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فباهنر
نماد 30 رقمی مس‌ شهیدباهنر
کد 5 رقمی نماد BAHN1
کد 12 رقمی نماد IRO1BAHN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مس‌ شهیدباهنر
نام لاتین شرکت Bahonar Copper
کد 4 رقمی شرکت BAHN
کد 12 رقمی شرکت IRO1BAHN0003
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن