سخزر - سیمان‌ خزر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سخزر
نماد 30 رقمی سیمان‌ خزر
کد 5 رقمی نماد SKAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1SKAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ خزر
نام لاتین شرکت Khazar Cement
کد 4 رقمی شرکت SKAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1SKAZ0005
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ