پرنیا06 - مرابحه بافندگی پرنیا060718

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پرنیا06
نماد 30 رقمی مرابحه بافندگی پرنیا060718
کد 5 رقمی نماد PG011
کد 12 رقمی نماد IRB3PG010671
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه بافندگی پرنیا060718
نام لاتین شرکت Parnia MRB271010
کد 4 رقمی شرکت PG01
کد 12 رقمی شرکت IRB3PG010670
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه