دبش06 - مرابحه ش. دبش سبز گستر14060717

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دبش06
نماد 30 رقمی مرابحه ش. دبش سبز گستر14060717
کد 5 رقمی نماد DB1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3DB010671
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه ش. دبش سبز گستر14060717
نام لاتین شرکت Debsh MRB 271009
کد 4 رقمی شرکت DB01
کد 12 رقمی شرکت IRB3DB010679
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه