صگل309 - صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صگل309
نماد 30 رقمی صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20%
کد 5 رقمی نماد GO4Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6GO040391
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20%
نام لاتین شرکت Golgohr Sukuk 309
کد 4 رقمی شرکت GO04
کد 12 رقمی شرکت IRB6GO040394
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن