سلام - صندوق س سلام فارابی-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سلام
نماد 30 رقمی صندوق س سلام فارابی-سهام
کد 5 رقمی نماد FASA1
کد 12 رقمی نماد IRT1FASA0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س سلام فارابی-سهام
نام لاتین شرکت Salam Farabi ETF
کد 4 رقمی شرکت FASA
کد 12 رقمی شرکت IRT1FASA0000
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام