پارند - صندوق س. پارند پایدار سپهر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پارند
نماد 30 رقمی صندوق س. پارند پایدار سپهر
کد 5 رقمی نماد FPAF1
کد 12 رقمی نماد IRT1FPAF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. پارند پایدار سپهر
نام لاتین شرکت Parand ETF
کد 4 رقمی شرکت FPAF
کد 12 رقمی شرکت IRT1FPAF0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت