زقیام - کشت و دام قیام اصفهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زقیام
نماد 30 رقمی کشت و دام قیام اصفهان
کد 5 رقمی نماد GAHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GAHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و دام قیام اصفهان
نام لاتین شرکت Ghiam AGRI&Husb
کد 4 رقمی شرکت GAHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GAHZ0002
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی