زکشت - کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زکشت
نماد 30 رقمی کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
کد 5 رقمی نماد IKAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3IKAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
نام لاتین شرکت Isfahan Kesht Agr.
کد 4 رقمی شرکت IKAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3IKAZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی