کرمان39 - مرابحه کرمان موتور14030915

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کرمان39
نماد 30 رقمی مرابحه کرمان موتور14030915
کد 5 رقمی نماد KM5Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3KM050391
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه کرمان موتور14030915
نام لاتین شرکت Ker.MotorMRB241205
کد 4 رقمی شرکت KM05
کد 12 رقمی شرکت IRB3KM050392
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه