کرمان462 - مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کرمان462
نماد 30 رقمی مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602
کد 5 رقمی نماد KM8Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3KM080461
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602
نام لاتین شرکت Ker.Motor2MRB25824
کد 4 رقمی شرکت KM08
کد 12 رقمی شرکت IRB3KM080464
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه