پارسیان - بیمه پارسیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پارسیان
نماد 30 رقمی بیمه پارسیان
کد 5 رقمی نماد IPAR1
کد 12 رقمی نماد IRO1IPAR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه پارسیان
نام لاتین شرکت Parsian
کد 4 رقمی شرکت IPAR
کد 12 رقمی شرکت IRO1IPAR0002
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی