صنفت312 - صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صنفت312
نماد 30 رقمی صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5%
کد 5 رقمی نماد NF2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6NF0203C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5%
نام لاتین شرکت Sukuk Naft 312
کد 4 رقمی شرکت NF02
کد 12 رقمی شرکت IRB6NF0203C8
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
زیرگروه استخراج نفت خام وگاز طبیعی