گارانتی - صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گارانتی
نماد 30 رقمی صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م
کد 5 رقمی نماد GTYF1
کد 12 رقمی نماد IRT3GTYF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م
نام لاتین شرکت GarantyGity ETF-QR
کد 4 رقمی شرکت GTYF
کد 12 رقمی شرکت IRT3GTYF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری مختلط