شاخص محصولات چرمی بورس

گروه دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش