شاخص 30 شرکت بزرگ بورس

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:50:00
آخرین 125499.28 1.77
اولین 123366.54 0.04
بیشترین 125499.28 1.77
کمترین 123366.54 0.04
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 123316.9
حجم معاملات 2631961285
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته