شاخص 30 شرکت بزرگ بورس

گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

گروه خدمات فنی و مهندسی

گروه خودرو و ساخت قطعات

گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

گروه مخابرات