شاخص فلزات اساسی بورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 18:30:00
آخرین 1607614.56 -0.06
اولین 1608608.6 0
بیشترین 1608608.6 0
کمترین 1607490.55 -0.07
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 1608641.96
حجم معاملات 153289559
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته